Giới thiệu

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics)

Slogan: BROADEN ECONOMICS FOR A BETTER SOCIETY

Văn phòng: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) là chương trình phi thương mại, phi chính trị, phi lợi nhuận và thuần khoa học nhằm các mục đích sau:

  • Phổ biến kiến thức về khoa học kinh tế đến các đối tượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam.
  • Kết nối các nhóm, tổ chức nghiên cứu tự do nhằm tạo một diễn đàn thảo luận các vấn đề về kinh tế lý thuyết tại Việt Nam.
  • Trở thành cầu nối giữa các học giả trên thế giới với giới nghiên cứu khoa học kinh tế tại Việt Nam.

Lĩnh vực, phạm vi nghiên cứu: Lịch sử các học thuyết, tư tưởng, trường phái kinh tế học vĩ mô.