BEC2017 – Vai trò của Kinh tế học trong Chính trị và Ngoại giao

Hội nghị Kinh tế học mở rộng 2017 – Vai trò của Kinh tế học trong Chính trị và Ngoại giao

Diễn giả:

  • Ông Vũ Khoan – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
  • TS Vũ Trọng Bình – Vụ trưởng, Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương

Điều phối:

Ông Nguyễn Việt Hoàng – Giám đốc, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s