BEC2017 – Phát biểu Chào mừng

Phát biểu Chào mừng Hội nghị Kinh tế học mở rộng 2017

TS Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s